Privacy reglement

Administratiekantoor Anita Kraaijenbosch  respecteert in haar activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Voor de werkzaamheden zijn persoonlijke gegevens nodig welke zorgvuldig worden gebruikt en eventueel bewaard.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van onze werkzaamheden..

Administratiekantoor AK volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voorletters (voornaam) en achternaam
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht (dit uitsluitend ten behoeve van een correcte aanhef)
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens, zoals adresgegevens, bedrijfstype, RSIN, KVK en persoonsgegevens eigenaars.
 • Fiscale gegevens met betrekking tot;
  • Naam partner, al dan niet fiscaal partner
  • Naam minderjarige kinderen, al dan niet thuis wonend
  • Geboortedata van partner en kinderen
  • BSN van Partner en kinderen
  • Identiteitsbewijs, type identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart, Rijbewijs)
  • Financiele bedrijfsdata in de ruimste zin van het woord
  • Financiele prive data in de ruimste zin van het woord
  • Salarisgegevens in de ruimste zin van het woord
  • Alle overige persoonsgegevens voor zover die door opdrachtgever zijn verstekt in email, telefonisch of in corespondentie.

Aard en doel van de verwerking

De aard van de verwerking is het verzorgen van belastingaangiftes en voldoen aan overige wettelijke verplichtingen voor opdrachtgever alsmede het bieden van (financieel) inzicht aan opdrachtgever.

De Persoonsgegevens worden in ieder geval voor de volgende doelen verwerkt:

 • verwerking financiële administratie voor opdrachtgever
 • verzorgen van belastingaangiftes voor opdrachtgever
 • voldoen aan overige wettelijke verplichtingen van opdrachtgever
 • salarisverwerking voor opdrachtgever, welke door derden word verzorgd maar door ons word nagekeken en verzonden naar de opdrachtgever.
 • In communicatie met u, telefoon, email, faktuur

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Administratiekantoor AK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor AK verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens en dossiers gedurende maximaal zeven jaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.  Voor particulieren geldt een bewaarplicht van 5 jaar.

 

Inzage en correctie

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft U  altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar abm.kraaijenbosch@quicknet.nl.

Beveiliging

Administratiekantoor AK hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mevrouw A. Kraaijenbosch 06-14574412.